این محصول به منظور شمارش تمامی خودروهای عبوری از یک معبر با استفاده از دوربین‌های نظارتی و یا سایر فیلم‌های ترافیکی طراحی شده است. این محصول قادر است به صورت زنده استریم دوربین را دریافت کرده و خودروهای عبوری را شمارش کند و یا به صورت غیر زنده با دریافت یک ویدئو تمام خودروهای عبوری را شمرده و اطلاعات لازم را در اختیار کاربر قرار دهد. از این محصول در مراکز کنترل ترافیک جاده‌ای و یا شهری به منظور تحلیل رفتارهای ترافیکی مورد استفاده در مهندسی ترافیک و تهیه‌ی اطلاعات زنده‌ی ترافیک در محورها برای نرم افزارهای نقشه و سایر کاربردها استفاده می‌شود.